Doel SHCRB&T

INLEIDING

Defensie en traditie horen bij elkaar. Traditie en eenheidsvorming zijn de basis voor het ‘wij-gevoel’ van een onderdeel. We spreken dan van het ‘esprit de corps’. Het gevoel ‘ergens bij te horen’ geeft kracht en spirit om een taak uit te voeren, onder alle omstandigheden. Trots zijn op en vertrouwen hebben in de eigen eenheid zijn bewezen force multipliers. Het aanwenden van militair historisch erfgoed voor deze doelstelling heeft dus een directe relatie met de mentale component van de ‘core business’ van de krijgsmacht. De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen is een regimentsverzameling en heeft vooral een taak in de traditiebeleving bij het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Binnen de Koninklijke Landmacht heeft een regiment onder meer de taak de herinnering levend te houden aan de verrichtingen van de verschillende eenheden van het regiment en haar voorgangers. Het cultuurhistorisch erfgoed van de Koninklijke Landmacht (KL) wordt verzameld en gepresenteerd in het nieuwe Nationaal Militair Museum in Soesterberg, dat in 2014 haar deuren heeft geopend. Een drietal grotere Historische Collecties (Cavalerie, Genie en Artillerie) op andere locaties in ons land geven bovendien voor een geïnteresseerd publiek verdieping aan de brede en algemene presentatie van het Nationaal Militair Museum. De collectie van het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen geeft een kleinschaliger beeld, net als de andere 18 Historische (Regiments- en Korps)collecties van de Koninklijke Landmacht. Deze Historische Collecties zijn, naar aard en doelstellingen, in de eerste plaats gericht op de zgn. ‘interne functie’ bij de landmacht.

HUIDIGE SITUATIE HISTORISCHE COLLECTIE

Op 4 november 2010 is de Stichting Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen (SHCRB&T) opgericht. De oprichting van deze nieuwe stichting was noodzakelijk geworden i.v.m. de nieuwe criteria die er voor het hebben van een historische collectie door de Traditiecommissie van de Koninklijke Landmacht (TCKL) werden gesteld.

De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen bestaat uit een verzameling van ten toon gestelde materialen, een bibliotheek en een opslagmagazijn op de locatie Soesterberg. Het gaat hierbij om de voormalige collectie van het (stam)regiment van de Intendancetroepen, aangevuld met de collectie van het Regiment sinds haar oprichting in 2000 en van de regimentscollectie behorende tot het voormalig (stam)regiment van de Aan- en Afvoertroepen (inbegrepen het Korps Motordienst).

MISSIE

De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen verzamelt, beheert en behoudt objecten van historische of traditionele waarde die behoren tot de belangensfeer van het Regiment en haar stamregimenten. De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen werkt op professionele wijze en houdt zich aan een vastgesteld en afgebakend collectiebeleid. De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen wil met de collectie het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen ondersteunen door het uitdragen van de geschiedenis en tradities binnen de Koninklijke Landmacht, maar zeker ook daarbuiten. De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen fungeert hiermee tevens als een visitekaartje voor de Koninklijke Landmacht. De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen wil zo goed mogelijk toegankelijk zijn, vooral voor haar regimentsleden, haar veteranen en het thuisfront, maar ook voor publiek van buiten de kazerne.

DOELSTELLING

De Historische Collectie Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen heeft als doel de bezoekers te informeren over de geschiedenis, de organisatie en de werkwijze van de eenheden en diensten van de, in 2000 opgeheven, regimenten van de Aan en Afvoertroepen en van de Intendancetroepen en van het huidige Regiment Bevoorradings- en Transporttroepen. In aansluiting op het voorafgaande stelt de Historische Collectie zich ten doel, in combinatie met de Historische Collecties van de overige logistieke regimenten en het korps in het gebied de functie van Veteranen Ontmoetings Centrum (VOC) te exploiteren.

PUBLIEK

In de eerste plaats is de collectie bestemd voor de leden van het Regiment en hun verwanten (zgn. ‘interne functie’), daarnaast ook voor:

  • Veteranen en overige oud-militairen en hun verwanten;
  • Nabestaanden van veteranen en overige oud-militairen;
  • Groepen die de collectie bezoeken in het kader van een rondleiding, reünie, wervingsdag of activiteiten in het kader van thuisfrontdagen (familie en vrienden van uitgezonden militairen);
  • Individuele (ook civiele) bezoekers;
  • Scholen, die in het kader van het leerplan een (militair) museum of een (militaire) collectie bezoeken;
  • tevens faciliteert de Stichting zgn. “maatschappelijke stages” van scholieren van het voortgezet onderwijs.

Hoewel de expositie zodanig is opgezet dat het publiek zelfstandig kan kennisnemen van de inhoud van de tentoonstelling, blijven rondleidingen een nuttige aanvulling. De medewerkers van de verzameling zijn gaarne bereid om voor u dergelijke rondleidingen te verzorgen.