Bevoorradings- & Transporttroepen (2000-heden)

Vanaf de jaren ’60, maar vooral tijdens de jaren ’70, was er binnen de Koninklijke Landmacht al sprake van integratie en samenwerking van de Intendance- en AAT-eenheden. Dit was voor velen een logische ontwikkeling. Bevoorrading en transport gingen in de praktijk immers hand in hand.

Een eerste mijlpaal in de samenwerking tussen Intendance en AAT was de oprichting van brigadebevoorradingscompagnieën in 1966, bij deze compagnieën was zowel Intendance- als AAT-personeel ingedeeld. Op een hoger abstractieniveau werd er al naast elkaar gewerkt, zoals vanaf 1971 in het Legerkorps Logistiek Commando (LLC) en vanaf 1975 binnen het Nationaal Logistiek Commando (NLC). Beide entiteiten herbergden alle logistieke disciplines; bevoorrading, transport, onderhoud en herstel, geneeskundige verzorging en militaire administratie. Het LLC was bedoeld voor het logistiek ondersteunen van het optreden van het Eerste Legerkorps (1LK) op de Noord-West Duitse laagvlakte ten tijde van de Koude Oorlog. Het NLC aan de andere kant was de logistieke poot binnen wat toen de Nationale Sector werd genoemd en richtte zich op het eigen nationaal grondgebied. Hier vonden we onder andere de goederendepots voor voeding, brandstof, munitie en reservedelen.

Het logistiek denken van voor en tijdens de Koude Oorlog heeft niets meer te maken met het hedendaagse logistieke concept en proces. Het einde van diezelfde Koude Oorlog, het niet meer oproepen van dienstplichtigen en de logistieke ondersteuning overal ter wereld vragen wezenlijk andere kennis, vaardigheden, materieel en een fundamenteel ander concept. Met de val van de Muur in 1989 ging men van een log en statisch leger, naar een meer kleinschalig en snel (expeditionair) inzetbaar leger.

In het kader van bezuinigingen en efficiëntie kwam men in 1995 tot de oprichting van twee geïntegreerde Bevoorradings- & Transportbataljons: 100 en 200 B&TBat. Deze bataljons zijn in 2015 opgeheven en samengegaan in het Bevoorrading en Transportcommando (B&TCo). Uitzondering hierop is 11 Luchtmobiele Brigade. Gezien het operationeel optreden (air manoeuvre), moet deze brigade over een eigen bevoorradingscompagnie kunnen beschikken om zodoende voor een bepaalde tijd zoveel mogelijk zelfstandig op te kunnen treden. Het B&TCo zorgt (deels in samenwerking met de Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie – DVVO) voor de bevoorrading, het wegtransport en vele diensten van alle landmachteenheden. B&TCo en DVVO zorgen daarnaast ook voor een groot deel voor het transport en de bevoorrading van andere defensieonderdelen. Met de ontwikkelingen, waarbij operationele logistieke eenheden verder losgekoppeld werden van manoeuvre-eenheden, bleven B&T-ers nog steeds verspreid over de landmacht organisatie. Voor het Regiment betekent dit onverminderd dat zij relatief veel moeite moet doen om invulling te geven aan traditiehandhaving, vakmanschap en ‘esprit de corps’. Nieuwe logistici binnen de landmacht (deels zelfs van geheel defensie) worden na hun algemene opleidingsdeel vaktechnisch opgeleid op het Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek (OTCLog) met als hoofdlocatie Soesterberg.

Op 20 oktober 2000 gingen de Regimenten Intendancetroepen en Aan- en Afvoertroepen samen in het Regiment Bevoorradings- & Transporttroepen. Dit was het eerste regiment dat deel ging uitmaken van het op diezelfde dag opgerichte Dienstvak van de Logistiek (DVL). Het Regiment B&T kreeg op 7 maart 2001 door Koningin Beatrix ook een nieuw vaandel uitgereikt. Het in 1979 aan de AAT verleende opschrift is ook op dit vaandeldoek aangebracht.

De kraagspiegels en baretemblemen van beide regimenten werden ineen gevlochten. Na een aantal jaren als Dienstvak van de Logistiek met gele ondergrondjes te zijn gesierd, kwamen in 2010 de oorspronkelijke kleuren van de afzonderlijke regimenten en korpsen weer terug. Voor het Regiment B&T betekende dit dat het Nassaublauw onderop lag en het karmozijnrood bovenop. De baretemblemen liggen juist in de omgekeerde volgorde. De vierkante keten van schakels met de korenaren van de intendance als basis, met daarop het gevleugelde wiel van de AAT.

In de Historische Collectie is een aanvang gemaakt met het tentoonstellen van de geschiedenis van bovengenoemde eenheden. De Historische Collectie Bevoorradings- & Transporttroepen bestaat uit meerdere aspecten die zeker de moeite van een bezoek waard zijn. Wij willen u dan ook van harte een bezoek aan de collectie aanbevelen.